Vysočina Arena

KALENDÁŘ ZÁVODŮ VE VYSOČINA ARENĚ 2020/2021

21.–24. 1. 2021 – MČR v běhu na lyžích dorostu a dospělých

5.–7. 2. 2021 – ČP v biatlonu žáků

13. 2. 2021 – Stopa pro život – Ve stopě Zlaté lyže

20.–21. 2. 2021 – SP v běhu na lyžích

3.–14. 3. 2021 – IBU SP v biatlonu

18.–21. 3. 2021 – MČR v biatlonu dorostu a dospělích

Případné změny v kalendáři akcí můžete sledovat na internetových stránkách Sportovního klubu Nové Město na Moravě.

PROVOZNÍ DOBA AREÁLU

a) Vstup vyhrazen pro řízenou sportovní činnost, organizované tréninky, po dohodě a objednání na SK:
v období 1. 4. – 30. 9. 9:00 – 12:00 a 15:30 – 18:30
v období 1. 10. – 31. 3. 9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00
Není-li v určených hodinách organizovaný trénink, vstup pro veřejnost není omezený. Aktuální online informace naleznete zde.

b) Vstup pro veřejnost mimo výše uvedené, areál se uzavírá:
v období 1.4.- 30.9. ve 22:00
v období 1. 10.- 31.3. ve 20:00

c) provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál v době příprav a konání akcí

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU

Tato pravidla jsou závazná pro všechny uživatele a návštěvníky areálu Vysočina Arény. Prostory areálu Vysočina Arény jsou vyznačeny na plánu areálu.
Areál je určen k tréninkové přípravě a soutěžím sportovců i pro využití širokou veřejností.

 1. Areál je užíván na vlastní nebezpečí uživatele. Každý uživatel a návštěvník areálu je povinen respektovat ustanovení tohoto provozního řádu a dbát pokynů odpovědných pracovníků. V době konání sportovních a jiných akcí v areálu se návštěvníci musí řídit navíc i „Návštěvním řádem Areálu Vysočina“, určeným pro danou akci.

 2. Uživatelé jsou povinni užívat jednotlivé části areálu a vybavení areálu výhradně k účelu, k němuž jsou svojí povahou a charakterem určeny.

Provozní doba

Areál Vysočina je veřejně přístupný s těmito omezeními:

 1. Na kolečkovou dráhu (asfaltové okruhy) resp. na lyžařské tratě v zimním období není přístup pro veřejnost v době řízené sportovní činnosti a organizovaného tréninku

 2. Pro střelnici – prostor střelnice je vyhrazen pouze pro řízenou sportovní činnost resp. organizované tréninky, po dohodě se SK. Na střelnici a k terčovým zařízením je vstup přísně zakázán.

 3.  Řízená sportovní činnost resp. organizovaný trénink probíhá zpravidla v době 9-12h a 15-18h.

 4. Na stadion a běžecké tratě není přístup pro veřejnost v zimním období v době strojové úpravy tratí.
  Areál Vysočina není volně přístupný ani v době konání akcí a v době jejich přípravy.
  Sportovní a jiné akce s omezení přístupu pro veřejnost do Areálu Vysočina jsou zveřejněny u vstupů do areálu a na www.vysocina-arena.cz.

 5. Během pobytu v Areálu je nutné dbát zvýšené opatrnosti tak, abyste neohrožovali sebe ani ostatní. Platí přísný zákaz vjezdu jakýchkoliv dopravních prostředků na asfaltové okruhy, včetně kol a dětských kočárků!

 6. Komunikace jsou jednosměrné, je nutné dodržovat stanovený směr jízdy, pouze s výjimkou tréninků rychlobruslení na stadionu.

 7. Při pohybu v areálu jsou uživatelé povinni přizpůsobit své konání vlastnímu fyzickému a zdravotní stavu, svým schopnostem a technickému stavu areálu. Doporučuje se používání ochranných pomůcek, zejména ochranné přilby a chráničů. Uživatel asfaltové dráhy užívá na vlastní nebezpečí.

 8. Parkování vozidel je povoleno jen v místech k tomu určených.

 9. Všichni uživatelé jsou povinni udržovat v areálu pořádek a čistotu a používat k tomu určených odpadkových košů.

 10. Uživatelé jsou povinni využívat výhradně určená WC umístěná v areálu a vyznačená dle plánku.

 11. Všichni uživatelé jsou povinni zdržet se rušení ostatních uživatelů zejména nadměrným hlukem, bezohlednou jízdou nebo jiným nevhodným chováním.

 12. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel areálu ručí za ztráty jen za podmínek a do výše stanovené občanskoprávními předpisy.

 13. V prostorách areálu platí zákaz volně pobíhajících domácích zvířat včetně psů. Psi se mohou v prostorách areálu pohybovat pouze na vodítku.

 14. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů správce areálu nebo jiné pověřené osoby.

 15. V případě porušení tohoto provozního řádu bude uživatel z areálu vykázán správcem areálu nebo správcem určenou jinou osobou.

 16. Výjimky z tohoto provozního řádu může v odůvodněných případech povolit správce areálu.

Tento provozní řád nabývá účinnosti ke dni 1. 8. 2014.
Chovejte se k přírodě ohleduplně a nezapomínejte, že louka, les, řeka nebo křoví není odpadkový koš.
Všem návštěvníkům a uživatelům areálu přejeme příjemné zážitky.